ΑΜΕΑ
Οπτικά Βοηθήματα
ΑΜΕΑΑΜΕΑΑΜΕΑ

banner dimotikos fotismos

banner dimotikos fotismos

11 Δεκέμβριος 2017
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια 10 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 14377

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Κιλελέρ, βάσει των διατάξεων του

άρθρου 163 του Ν. 3584/2007,όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 του άρθρου 45 του

Ν. 3979/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007),

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό

ειδικών θέσεων» ,

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. στ του Ν. 4093/2012,

6. Τη σχετική βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και

8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ο οποίος θα τον

συνεπικουρεί στο έργο του, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες

γνώσεις ,γραπτά ή προφορικά σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του

Δήμου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

΄Οσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ο οποίος

θα τον συνεπικουρεί στο έργο του, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες

γνώσεις ,γραπτά ή προφορικά σε θέματα σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του

Δήμου, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Προσωπικού του

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ( 2413-507223) κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες, αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς

και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, δηλαδή:

Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο

12 Ν. 3584/2007)

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθ. 14 Ν. 3584/2007 )

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα

από αυτές (αρθ. 15 Ν. 3584/2007)

Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή

απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (αρθ. 16 Ν.

3584/2007)

Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθ.

17 Ν. 3584/2007)

Να είναι κάτοχοι πτυχίου AEI Νομικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή

ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν τα

γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του α΄ μέρους

του Ν. 3584/07 (άρθρα 11-17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα

προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την

κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού

Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

Δ) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών

Επιστημών ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής ,

Ε) Πτυχίο αγγλικής γλώσσας οποιουδήποτε επιπέδου.

ΣΤ) Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε θέματα δημοσίων σχέσεων σε δήμους και λοιπά Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά

το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η

χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να

προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το

άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης

εμπειρίας

Γιά όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελευθέρου

επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα της θέσης του ειδικού συνεργάτη.

Η επιλογή της προαναφερόμενης θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, που θα

δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά

την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθ. 163 Ν. 3584/2007).

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προσωπικού του

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ( 2413-507223) κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν

στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή

εβδομαδιαία ή της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ή της ανάρτησής της

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στις 11 /8/2015, να

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και

στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ__

Εμφάνιση εκδηλώσεων από όλες τις κατηγορίες