ΑΜΕΑ
Οπτικά Βοηθήματα
ΑΜΕΑΑΜΕΑΑΜΕΑ

Σημεία Ενδιαφέροντος Δ. Κιλελέρ

Σημεία Ενδιαφέροντος Δ. Κιλελέρ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. 2015-19 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

 • 03 Ιανουάριος 2017 |
 • ΑΜΕΑ

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλελέρ συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΤΑ α' βαθμού. Στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 η δομή του έχει ως εξής: 

 1. Στρατηγικό Σχέδιο.
 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο (Α’ Φάση) έχει τους παρακάτω σκοπούς:

 1. αποτύπωση των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Κιλελέρ, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,
 2. διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του του Δήμου και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
 3. προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που αποτελεί την Β’ φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποβλέπει:

 1. στον προσδιορισμό  των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα
 2. στην εξειδίκευση κάθε μέτρου σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης,
 3. στον προσδιορισμό των δράσεων υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς,
 4. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου,
 5. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους,

 

Το όραμα του Δήμου Κιλελέρ για την περίοδο  2015-19 είναι:

 • η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής,
 • η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα,
 • η δημιουργία ενός δήμου ελκυστικού για τον επενδυτή, τον δημότη και τον πολίτη γενικότερα
 • η προώθηση μιας ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής,
 • η προστασία του φυσικού και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος,
 • η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της διοικητικής του ικανότητας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες
 • η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Στα πλαίσια αυτά, θα επιδιωχθεί η συνεργασία με όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και βέλτιστης αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών που απορρέουν από αυτές άμεσα και έμμεσα. Ο Δήμος θα πρέπει να σταθεί αρωγός στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την δύσκολη συγκυρία και να αναδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο μέσα από ένα πλέγμα δράσεων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ανταποκριθεί και στον ρόλο που έχει ως ο μεγαλύτερος αγροτικός δήμος με ιστορικό όνομα και πολιτιστικό απόθεμα και να γίνει εξωστρεφής επιδιώκοντας την ένταξή του σε δίκτυα Δήμων που θα του δώσουν την δυνατότητα να γίνει ευρύτερα γνωστός, να διεκδικήσει προσθέτους πόρους και προγράμματα αποτελώντας πόλο έλξης νέων επενδύσεων ακόμη και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου Ε.Π. 2015-2019
επιστροφή στην κορυφή