ΑΜΕΑ
Οπτικά Βοηθήματα
ΑΜΕΑΑΜΕΑΑΜΕΑ

Σημεία Ενδιαφέροντος Δ. Κιλελέρ

Σημεία Ενδιαφέροντος Δ. Κιλελέρ

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης

 • 27 Οκτώβριος 2015 |
 • ΑΜΕΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
Έχοντας λάβει υπόψη ότι η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων &Κοινοτήτων»
 • Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας «φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης & πολλαπλών εκτυπώσεων έτους 2015»
 • Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
 • Τον Ν. 3852/10 & Π.Δ 113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011)
 • Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
 • Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α

Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2015 Δήμου και συγκεκριμένα τους Κ.Α.: 10.6613 και 15.6613 στους οποίους έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 5.300,00€ για την εν λόγω προμήθεια και τις αντίστοιχες Ε.Α.Δ.

 • Την απόφαση 3/2015 της Οικ. Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης παρακολούθησης του διαγωνισμού και την 178/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής ,με την οποία εγκρίθηκαν και οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
 • Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Κιλελέρ.
 • Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα είδους για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» συνολικής  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.300,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει φωτοαντιγραφικό χαρτί καθώς και γραφίτες, μελάνια και φιλμ εκτύπωσης για μηχανογραφικές συσκευές (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών).

Οι πίνακες της Ομάδας Β΄ περιλαμβάνουν αναλώσιμα που θα πρέπει να είναι γνήσια και όχι ανακατασκευασμένα ή συμβατά (επί ποινή αποκλεισμού)

επιστροφή στην κορυφή