ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Προϋπολογισμού

Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει δύο βασικές λειτουργίες: τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές. Όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων για δαπάνες, λαμβάνεται απόφαση για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένου ποσού από καθορισμένη γραμμή του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένης δραστηριότητας. Μόλις καθοριστούν οι αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις (π.χ. συμβάσεις) και παρασχεθούν οι συμβατικές υπηρεσίες, εργασίες ή προμήθειες, πραγματοποιείται έγκριση των δαπανών και πληρωμή των οφειλόμενων ποσών.                                                                      

Τριμηνιαίες Εκθέσεις εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Κιλελέρ

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του N. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:  «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, , μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»..                                                                   

 

Ισολογισμός – Οικονομικές καταστάσεις

Ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία (Ενεργητικό), τις Υποχρεώσεις και τις Απαιτήσεις του Δήμου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως, στο αριστερό του μέρος εμφανίζεται το Ενεργητικό (έσοδα) και στο αριστερό το Παθητικό (έξοδα).

Στις στήλες του Ενεργητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των λογαριασμών με χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ στις στήλες του Παθητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των λογαριασμών με πιστωτικό υπόλοιπο.

                                                         

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team

Search