Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ υ ρ ή σ σ ε ι

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 250.514,81 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο κάθε φορά πίνακα τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Λάρισας

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team