Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ευρωπαϊκός ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ , ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ , ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ   Π Α Ρ Ο Χ Η Σ   

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν   Γ Ι Α   Τ Η Ν    Ε Π Ι Λ Ο Γ Η    Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

             Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι      

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ
ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Εκτιμώμενης αξίας 599.993,01 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας    

Συνημμένα Αρχεία Διαγωνισμού

Συνημμένα αρχεία Χαρτών

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team