>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για "Προμήθεια Δύο (2) Μεταχειρισμένων Φορτηγών"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

 Ο Δήμαρχος Κιλελέρ

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 147.200,00 €. Η χρηματοδότηση της Προμήθειας προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), με το ποσό των 110.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 37.200,00€ χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα (ιδίους πόρους) του Δήμου Κιλελέρ.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team