>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιροποίηση - Τροποποίηση της υπάρχουσας μελέτης "Ανέγερση Εθνικού Μουσείου Αγροτικού Κινήματος Κιλελέρ"

O ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

Επικαιροποίηση - τροποποίηση της υπάρχουσας μελέτης "Ανέγερση Εθνικού Μουσείου Αγροτικού Κινήματος Κιλελέρ"

Εκτιμώμενης αξίας 59.737,73 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι ποσού 14.337,05€),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχιτεκτονικά σχέδια

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team