>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου ''ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΑΣ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ''

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΑΣ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Εκτιμώμενης αξίας 38.284,53 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

τις διατάξεις α) του ν. 4412/16 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας

και καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team