>

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Γενικά Αρθρα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. 2015-19 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλελέρ συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΤΑ α' βαθμού. Στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 η δομή του έχει ως εξής: 

 1. Στρατηγικό Σχέδιο.
 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο (Α’ Φάση) έχει τους παρακάτω σκοπούς:

 1. αποτύπωση των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Κιλελέρ, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,
 2. διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του του Δήμου και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
 3. προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που αποτελεί την Β’ φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποβλέπει:

 1. στον προσδιορισμό  των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα
 2. στην εξειδίκευση κάθε μέτρου σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης,
 3. στον προσδιορισμό των δράσεων υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς,
 4. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου,
 5. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους,

Το όραμα του Δήμου Κιλελέρ για την περίοδο  2015-19 είναι:

 • η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής,
 • η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα,
 • η δημιουργία ενός δήμου ελκυστικού για τον επενδυτή, τον δημότη και τον πολίτη γενικότερα
 • η προώθηση μιας ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής,
 • η προστασία του φυσικού και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος,
 • η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της διοικητικής του ικανότητας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες
 • η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Στα πλαίσια αυτά, θα επιδιωχθεί η συνεργασία με όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και βέλτιστης αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών που απορρέουν από αυτές άμεσα και έμμεσα. Ο Δήμος θα πρέπει να σταθεί αρωγός στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την δύσκολη συγκυρία και να αναδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο μέσα από ένα πλέγμα δράσεων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ανταποκριθεί και στον ρόλο που έχει ως ο μεγαλύτερος αγροτικός δήμος με ιστορικό όνομα και πολιτιστικό απόθεμα και να γίνει εξωστρεφής επιδιώκοντας την ένταξή του σε δίκτυα Δήμων που θα του δώσουν την δυνατότητα να γίνει ευρύτερα γνωστός, να διεκδικήσει προσθέτους πόρους και προγράμματα αποτελώντας πόλο έλξης νέων επενδύσεων ακόμη και τουριστικού ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠ 2015-19

 Σε ότι αφορά την πορεία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-19 ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία :

 • Mε τα υπ΄αριθμ. 21513/17.10.2014, 21662/21.10.2014, 22452/3.11.2014  και 24328/27.11.2014 έγγραφα- ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων και η συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων ενώ το αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού συνεργάσθηκε με τις υπηρεσίες, τις Τοπικές Κοινότητες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.
 • Παράλληλα το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προκειμένου να υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας τις διαπιστώσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις του.
 • Επιπλέον με την υπ΄αριθμ 23712/19.11.2015 απόφαση Δημάρχου Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΒΑΥΖΩΕΝ-ΔΚΨ) συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας  µε  παράλληλα  καθήκοντα  για  την  υποβοήθηση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής, του  Τμήματος Προγραμματισμού και όλων των θεσμικά εμπλεκόμενων οργάνων, υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Κιλελέρ στην διαδικασία  κατάρτισης  του νέου 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών αφού έλαβε υπ΄ όψιν τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του Δήμου,  των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και τις γενικότερες κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής συνέταξε το Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο υπέβαλε, με το υπ΄αριθμ 9292/25.5.2015 έγγραφο, στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Κιλελέρ.
 • Με την υπ. αριθμ. 2/2015 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δ.Σ., την έγκριση της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Κιλελέρ(Στρατηγικός Σχέδιο).
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 274/2015 απόφαση του, ΑΔΑ: ΩΑΖΦΩΕΝ-0ΡΩ) ενέκρινε το Στρατηγικό σχέδιο
 • Με ευθύνη του Τμήματος Προγραμματισμού, διενεργήθηκε ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου (ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου με ειδικό ερωτηματολόγιο, δημοσίευση στην εφημερίδα «Ελευθερία» στις 29/11/2015).
 • Με τα υπ΄αριθμ 2636/11.2.2016, 2298/8.2.2016 έγγραφα του Τμήματος Προγραμματισμού και 9186/24.5.2016 έγγραφο του Δημάρχου, ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων από τις Υπηρεσίες, τα Τοπικά Συμβούλια και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις ένταξης δράσεων από όλα τα ΔΣ των Νομικών Προσώπων

- ΔΕΥΑΚ, υπ΄αρ 52/2016 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΓΓΕΟΚΚ3-ΠΞΕ)

- ΟΠΑΠ, υπ΄αρ. 60/2016 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6ΩΥ2ΟΚΚ5-Π5Θ)

- ΚΔΕΚ, υπ΄αρ. 58/2016 απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ: 6ΠΥΣΟΚΚΝ-ΩΛ0)

- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, υπ΄ αρ 15/2016 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 75ΥΤΟΚΚ8-0Ω7) ΚΑΙ

- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,  υπ΄αρ. 12/2016 απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ: Ψ6ΥΜΟΚΚ8-ΚΕΙ)

και ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 • Καταρτίστηκε το  Επιχειρησιακό Σχέδιο από το Τμήμα Προγραμματισμού και υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή με το υπ΄αριθμ 2356/16.2.2017 έγγραφό του.
 • Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου σε εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση του θέματος προκειμένου να υποβληθούν και από τα μέλη αυτού προτάσεις ή/και παρατηρήσεις.
 • Με την υπ. αριθμ. 1/2017 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δ.Σ., την έγκριση της Β’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Κιλελέρ (Επιχειρησιακό Σχέδιο).
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Κιλελέρ (Επιχειρησιακό Σχέδιο) με την υπ΄αριθμ 96/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Ξ3ΠΩΕΝ-ΚΜΓ)

Τα ανωτέρω βήματα αποτυπώθηκαν στην έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 97/2017 απόφαση Δ.Σ. Κιλελέρ.

Συννημένα αρχεία

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Κέντρο Κοινότητας

kentro koin banner 500

ΚΔΑΠ Δήμου Κιλελέρ

kdap banner

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου

logoContact 500

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team